Szanowni Państwo informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Usługi Transportowe KOMAX Ireneusz Kodura znajdą Państwo poniżej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY NA  STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura, ul Św. Jana 34, 45 – 920 Opole.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora, do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a lub odmowy przyjęcia oferty.
2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura Opole moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
1) Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów wskazanych w pkt. 2.
3) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępy – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
4) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu opisanego w pkt 2.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
8. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
*Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura, ul Św. Jana 34, 45 – 920 Opole.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art.6 ust.1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora, do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura Opole moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
1) Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów wskazanych w pkt. 2.
3) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępy – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu opisanego w pkt 2.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
8. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320).
*Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura, ul. Św. Jana 34, 45 – 920 Opole.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawartej w treści korespondencji, w celu:
1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowaniu kontaktu z adresatami,
2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami i innymi osobami,
3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. reklamacji, innych wniosków,
4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Korespondencje przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art.6 ust. 1 lit. f RODO)- wobec korespondencji incydentalnej polegającej na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem,
2) niezbędności do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
3) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną przesłane dane szczególnych kategorii,
4) prawie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz 9 ust. 2 lit. f RODO).
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
Administrator może ujawnić treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
4) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740);
3. art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 344)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY DOCHODZENIA PRZED ROSZCZENIAMI

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura, ul Św. Jana 34, 45 – 920 Opole.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) W celu dochodzenia roszczeń lub obrony dochodzenia przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust.1 lit. f RODO)- przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz 9 ust. 2 lit. f RODO).
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
1) Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzeni swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów wskazanych w pkt. 2.
3) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępy – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
4) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
7. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1740).
*Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa efektów pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW POTRALU FACEBOOK NA FANPAGE`U KOMAX

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMAX Usługi Transportowe Ireneusz Kodura, ul Św. Jana 34, 45 – 920 Opole.
2. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
1. Prowadzenie fanpage`a
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania
z fanpage`a. Administrator posiada informacje o:
1) polubieniu fanpage`a;
2) aktywności na fanpage`u;
3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger
1) W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.
2) Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
3) Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage”a Administratora, po czym Administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.
3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1) W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.
2) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników,
dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3) Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
4. Statystyki korzystania z usług
1) W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage”a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.
2) Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników ,ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.
3) Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez
60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne
dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
4) Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że Administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego Administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.
61 Działania marketingowe i PR Administratora
1) Na fanpage`u Administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów, usług oraz eyentów, które organizuje lub w których bierze udział.
2) Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.
3. Ujawnienie danych osobowych oraz odbiorcy danych
1) W zakresie fanpage`a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage`a, o polubieniach, a tak że treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2) Pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom, chyba, że są one uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępy – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie , której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).
3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
4) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe Administratora i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/
p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 53103 00.
6. Akty prawne przywoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. art. 118 in. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.);
3. art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).